Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego

europejskie

Stowarzyszenie Harmonia

Ogłasza, iż w grudniu 2016r. podpisało umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Staż zagraniczny szansą podniesienia mobilności zawodowej młodych ludzi na lokalnym i europejskim rynku pracy”.
Założeniem projektu jest realizacja 4 – tygodniowego stażu zawodowego w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto we Włoszech przez 10 – ciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego w zawodzie technik ekonomista w terminie 29.05 – 23.06. 2017r. w koordynacji z Partnerem zagranicznym, którym jest firma A Rocca odpowiedzialna za organizację miejsc stażu w przedsiębiorstwach.
Organizacja „Rocca” znajduje się w północnej części Sycylii, w prowincji Mesyna. Jest to organizacja non-profit, wysyłająca, goszcząca i pośrednicząca, które to zadania wypełnia w ramach realizacji Projektu Europejskiego na rzecz edukacji, kultury, szkoleń i młodzieży. Organizacja współpracuje z „EprojectConsult” (działem międzynarodowym) jak również z „A” spółki Rocca i „Jalari” Stowarzyszeniem Ekologicznym Kultury. Wcześniej w ramach programu Lifelong Learning Program a obecnie organizacji Erasmus +, uczestniczy w różnych projektach, w tym Leonardo da Vinci (IVT, PLM, & VETPRO),Youth in Action projects, Erasmus Placement, Erasmus Mundus, Transfer of Innovation, Grundtvig rozwijając europejską kulturę regionalną i umożliwiając rozwój artystyczny poprzez organizację wielu wydarzeń związanych ze sztuką, kulturą, festiwalami, kinem i tradycji. Współpraca z innymi partnerami na szczeblu regionalnym i międzynarodowym odbywa się z profesjonalizmem i szacunkiem dla innych kultur. Organizacja „Rocca” jest zaangażowana w promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi kulturami i poprawę międzynarodowych stosunków, poprawę możliwości zatrudnienia młodzieży dla poprawy swoich umiejętności językowych i kompetencji międzykulturowych. Organizacja „Rocca”, w swoich działaniach kulturalnych i edukacyjnych, ma na celu rozwój europejskiej kultury, wiedzy, świadomości obywatelskiej sztuki jako narzędzia komunikacji przydatnej w rozmowach o tolerancji, braku dyskryminacji, równości szans.
Celem projektu jest: poprawa kompetencji zawodowych, zwiększenie zdolności do zatrudnienia, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości, usamodzielnienie, poczucie własnej wartości, poprawa znajomości języków obcych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, zwiększenie świadomości wartości europejskich, motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej.
Odbywając zagraniczny staż polscy uczniowie poznają specyfikę włoskiej pracy biurowej, standardy kulturowe obsługi interesantów. Nauczą się dostosowania do obowiązującego etycznego kodeksu zachowań pracowników urzędu. Zapoznają się również z nowoczesną techniką biurową i opanują umiejętność marketingowej strony jej obsługi.

W wyniku zrealizowanej praktyki baza wiedzy beneficjentów wzbogaci się o kluczowe kompetencje tak bardzo przydatne w dalszym rozwoju zawodowym. Praktyka będzie miała wpływ na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Zrealizowany staż stanie się ważnym czynnikiem podnoszenia poziomu umiejętności praktycznych młodych Polaków. Wśród młodzieży praktyka będzie miała działanie mobilizujące na osiągnięcia językowe i zawodowe w celu wykorzystania zdobytych umiejętności i dla pokierowania własnym rozwojem. Zrealizowany projekt przyczyni się do promocji wymiany, współpracy oraz mobilności pomiędzy sąsiadującymi krajami UE. Przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej oraz rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Projekt będzie zachętą do nauki języków obcych.

Dzięki możliwości wyjazdu na praktykę zawodową do Włoch uczniowie nabędą nowe umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami stawianymi pracownikom w krajach UE. Wpłynie to na zwiększenie ich szans na zatrudnienie zarówno w Polsce jak i za granicą. Polski rynek pracy zyska pracowników otwartych na dostosowanie się do zmian prawnych i organizacyjnych. Projekt pozwoli poszerzyć horyzonty myślowe uczestników w zakresie planowania i realizacji własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Pozwoli ukazać beneficjentom realne możliwości poprawy jakości ich życia. Zapoznanie uczniów z alternatywą pracy za granicą i odczarowanie mitu „fizycznej pracy sezonowej” niewykształconego Polaka za granicą. Skłoni uczniów do ambitnego wyboru pracy za granicą bez kompleksów merytorycznych i językowych. Szkoły, z których będą pochodzili beneficjenci otrzymają cenną wskazówkę, jak uatrakcyjnić praktyczną stronę kształcenia zawodowego. Powinno to skłonić je do częstszego aplikowania o środki z puli kształcenia zawodowego, a co za tym idzie wzbogacanie metod nauczania. Nauczyciele tych szkół po relacji uczniów ze stażu mieliby przykłady tzw. „dobrych praktyk” w tym obszarze, co stanowiłoby doskonały element upowszechniania projektu. Kluczowe osoby Stowarzyszenia zaangażowane w projekt odnotują wzrost kompetencji związanych z koordynowaniem i zarządzaniem projektem.
Całkowita kwota dofinansowania projektu to 224.512,21 PLN
W związku z powyższym w lutym rusza proces rekrutacyjny potencjalnych beneficjentów wg załączonego regulaminu rekrutacji.

Koordynator projektu

Agnieszka Sawicka

REGULAMIN REKRUTACJI (KLIKNIJ)