Projekt „Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne”

 

Projekt ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne” został dofinansowany ze ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach programu Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

 

 

Budżet projektu: 69 651,69 PLN

Lider projektu: Stowarzyszenie „Harmonia” z Nowej Soli (PL)

Partner wiodący: Wyższa Szkoła Zawodowa nr 13 w Iwano-frankowsku (UKR)

Partnerzy wspierający: Samborska Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Samborze (UKR)

                        Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (PL)

Miejsce realizacji: województwo lubuskie

Termin realizacji działań: 25 września 2022 – 1 października 2022

 

Projekt  ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne” odpowiada
na zdefiniowane potrzeby młodzieży. Głównym celem projektu jest rozwój pasji, talentów, kreatywności i przedsiębiorczości uczestników poprzez realizację projektów w ramach Akademii Dronów.

Cele szczegółowe to: doskonalenie umiejętności pracy w międzynarodowej grupie projektowej, posługiwania się językiem obcym, korelacja wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin
w realizacji projektów biznesowych, poznanie podstaw konstruowania, pilotowania i programowania dronów, doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych, fotografowania i filmowania ale przede wszystkim harmonijna współpraca w grupie z poszanowaniem godności, odmienności oraz działań innych uczestników.

Działania projektowe zostaną zrealizowane metodą projektu edukacyjnego w ramach firmy symulacyjnej. W wyniku projektu powstaną m.in. prototypy dronów, strona www, projekt planu biznesowego, film, poradnik metodyczny. Za realizacje projektu będą odpowiedzialni uczestnicy, opiekunowie będą pełnić rolę ekspertów oraz mentorów. Wsparcia udzielą eksperci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Uzupełnieniem będą zajęcia integracyjne, wieczory muzyczne, rozgrywki sportowe oraz gry terenowe.

Rezultaty będą upowszechnione na stronach lidera, partnerów: www.stowarzyszenieharmonia.plwww.vpu13@i.ua,  www.saceit.org.ua,     www.ckziu-elektryk.plwww.pulb.cba.pl  oraz na konferencji podsumowującej z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów,  mniejszości ukraińskiej, mediów.


Проект «Drone Academy, польсько-українські творчі майстерні»

було профінансовано с

КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

в рамках програми

Польсько-українська рада молодіжних обмінів.

Бюджет проекту: 69 651,69 злотих

Керівник проекту: Асоціація „Гармонія” з Нова Сол (Польща)

Провідний партнер: Вище професійне училище 13 м. Івано-Франківськ (УКР)

Партнери підтримки: Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій (УКР)

Центр професійної та безперервної освіти „Електрик” у Новій Солі

Місце реалізації: Любуське воєводство

Термін виконання заходів: 25.09.2022 – 01.10.2022

Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні» відповідає на виявлені потреби молоді. Головна мета проекту – розвиток зацікавлень, творчих здібнстей, креативності та підприємливості учасників через реалізацію проектів у рамках Drone Academy.

Конкретними цілями є: вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі, можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови, співвіднесення знань і навичок
у багатьох сферах при реалізації бізнес-проектів, вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка, але, перш за все, гармонійна співпраця в групі з повагою до гідності, різноманітності та дій інших учасників.

Проектна діяльність здійснюватиметься за методом освітнього проекту в рамках симуляційної компанії. Результатами проекту будуть прототипи дронів, сайт, бізнес-план проекту, відео, методичний посібник. Учасники відповідатимуть за реалізацію проекту,
а тьютори виступатимуть експертами та менторами. Підтримку нададуть фахівці Центру ПТО
та «Електрик», Університет Зеленої Гури, Аероклуб Любуського краю. Це буде доповнено тимбілдінговими заходами, музичними вечорами, спортивними та польовими іграми.

Результати будуть поширені на сайтах лідера, партнерів: www.stowarzyenieharmonia.pl, www.vpu13@i.ua, www.saceit.org.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.pulb.cba.pl та на підсумковій конференції за участю учнів, вчителів, батьків, представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування, української меншини, ЗМІ.