Ruszamy!!!

Stowarzyszenie „Harmonia” przystąpiło do realizacji projektu „Niezależny watchdog – rozwój instytucjonalny i misyjny Stowarzyszenia „Harmonia” w obszarze strażniczym”

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO), Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021.

Środki podchodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla wyżej wymienionego programu.

Łączna kwota otrzymanej dotacji to 200 000,00 zł.

Zadanie jest zgodne z Celem głównym PROO ponieważ w ramach działań przewidzieliśmy wsparcie instytucjonalne tj. zakup sprzętu, wyposażenia, które wzmocnią organizację, pozwolą samodzielnie prowadzić przez najbliższe 10 lat skuteczną promocją i marketing organizacji pozarządowej działającej w obszarze strażniczym. Dzięki zatrudnieniu koordynatora działalności strażniczej będzie możliwe zwiększenie udziału naszej organizacji w życiu publicznym, ponieważ chcemy poszerzy terytorium naszej działalności o teren dwóch powiatów: żarskiego i żagańskiego (obecnie prowadzimy działalność na obszarze powiatu nowosolskiego). Realizacja zadań przez koordynatora działalności strażniczej związanych z monitoringiem procesów partycypacji społecznej w samorządach lokalnych przyczyni się do upowszechniania w środowisku lokalnym demokratycznych norm obywatelskości, informacje o wynikach naszych prac będziemy promować przy użyciu nowych form promocji zaplanowanych w ramach działań, a także w innowacyjny sposób w otwartej przestrzeni. Dzięki realizacji zadania publicznego zostaną zatem zwiększone funkcje kontrolne i eksperckie organizacji.
Zadanie publiczne doprowadzi (dzięki wzmocnieniu zaniedbywanego do tej pory marketingu organizacji, dzięki otwarciu się organizacji na nowe źródła przychodów ze źródeł pozadotacyjnych, dzięki zaangażowaniu na stałe do pracy koordynatora działalności strażniczej) do budowy silnej, sprawnej organizacji obywatelskiej, niezależnej od władz publicznych, która będzie równocześnie realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Działanie nr 1 Rozwój działalności misyjnej strażniczej
W ramach działania zaangażowano Koordynatora działalności strażniczej na podstawie umowy cywilno-prawnej, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie zadań związanych z działalnością strażniczą.

Działanie nr 2. Modernizacja marketingu organizacji strażniczej
W ramach działania zaplanowano:

Opracowanie graficzne nowego logotypu stowarzyszenia

Zakup instalacji promocyjnej (1 szt.) – pompowanego psa (watchdog) na potrzeby promocji organizacji – do wykorzystania podczas wydarzeń/eventów w otwartej przestrzeni.
Zakup profesjonalnych megafonów (2 szt.) na potrzeby działalności promocyjnej na wolnej
Zakup krzeseł/leżaków na potrzeby organizacji eventówpromocyjnych
Zakup programu graficznego (1 szt.)
Indywidualne doradztwo z zakresu obsługi programów graficznych (60 h)
Zakup kamery do nagrań krótkometrażowych filmów promocyjnych (1 szt.)
Zakup osprzętu do kamery (torba, lampa, statyw, naświetlenie, parasol) – 1 komplet.
Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia krótkometrażowych filmów promocyjnych (60 h)
Zakup programu do obróbki krótkometrażowych filmów promocyjnych
Indywidualne doradztwo z zakresu obsługi programu do obróbki krótkometrażowych filmów promocyjnych
Zakup 2 komputerów profesjonalnych na potrzeby działań związanych z promocją

Działanie nr 3. Dywersyfikacja źródeł przychodów
W ramach działania zaplanowano:
Opracowanie strategii fundraisingu organizacji
Doradztwo indywidulane fundraisera (100 h)
Promocja w portalach społecznościowych

Działanie nr 4. Zarządzanie zadaniem publicznym.
Ze względu na istotny charakter zadania publicznego wnioskodawca powoła 2-osobowy Zespół Projektowy składający się z: Kierownika Projektu, Księgowej Projektu.